image-23
AQL

Aquarist Life

“ปลามังกร” คงเป็นคำที่คุ้นหูที่สุดของบรรดานักเลี้ยงปลา ในสมัยก่อนปลามังกรนั้นถือเป็นความฝัน เป็นเป้าหมายของผู้ที่นิยม เลี้ยงปลาว่าจะได้มาครอบครองซักครั้งหนึ􀄀ง เพียงแต่ด้วยราคาอันสูงลิบทำให้ได้แต่มองตาปริบๆ ในปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นปีแห่งนาทีทองของผู้เลี้ยง
image-23
AQL

พื้นฐานการเรียกชื่อปลาหางนกยูง

เชื่อว่าร้อยละ 90 ของคนเลี้ยงปลาหางนกยูงซึ่งส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มที่เลี้ยง หางนกยูงในบ่อบัวหน้าบ้านแทบจะไม่รู้จักชื่อของปลาหางนกยูงที่ตัวเองเลี้ยงเอาไว้ มาเป็นเวลานานเลยด้วยซ้ำ ส่วนอีกไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของนักเลี้ยงกลุ่มที่เลี้ยงจริงจัง
image-23
AQL

Green Aque Life "ปฐมบท"

ในชีวิตที่ผ่านมา เคยไหมครับที่มีความจําาเป็นต้อง เปล่ียนพาหนะกลางคันไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม สําาหรับ คนท่ีน่ังรถโดยสารเป็นประจําาอาจจะเคยพบมาบ้างกับกรณีท่ีรถ เสียกลางทางจึงมีความจําาเป็นต้องเปลี่ยนรถอย่างหลีกเลี่ยงไม่ ได
image-23
AQL

สำรวจปลา ณ ไนจีเรีย

สามปีมาแล้วที่ผมทําางานในส่วน มีนวิทยา ให้กับ Zoological State Collection of Munich (ZSM). และเม่ือเดือน ก่อนมีเร่ืองทําาให้ผมตื่นเต้น ในฐานะท่ีเป็นนักศึกษาปริญญาเอก และผลงานของผมส่วนใหญ่นั้นทําางานเกี่ยวกับปลาหมอสีแอฟริกัน
image-23
AQL

River Safari

Aquarist Guide เร่ืองราวของการเดินทางของนักเลี้ยงปลา ท่ีจะท่องไป ทั่วทุกแห่งหน เพ่ือไปชมทุกสถานท่ีท่ีน่าสนใจสําาหรับ คนเลี้ยงปลา
image-23
AQL

นับ หอย

ก่อนที่สิ่งใดจะถือกําเนิดขึ้นนั้น เป็นธรรมดาที่มักเริ่มต้นขึ้น จาก“ศูนย์” ก่อนเสมอ คือเริ่มจาการ “ไม่มีอะไรเลย” เริ่มจาก ความไม่มี ไปสู่ความมี จากหยาบเป็นละเอียด
image-23
AQL

ผลการประกวดปลากัดพื้นบ้าน

สวัสดี ฉบับปฐมฤกษ์กับผู้อ่านนิตยสาร AQUARIST LIFE ครับ ซึ่งหลายคนอาจคุ้นเคยกับนักเขียนหน้าเดิมแต่มาเขียนให้ ในคอลัมน์ใหม่คนนี้ แต่อย่างไรก็ตามผมยังถือว่า เมื่อมีการ เปิดหนังสือเล่มใหม่ การเขียนบทความเล่าเรื่องตั้งแต่ต้นไปจน ลําาดับจบ ยังถือเป็นรูปแบบ “พิมพ์นิยม” ที่ผมทําามาเป็นรูป แบบของตัวเองมาโดยตลอด
6 Soi Pattanakarn 56, Suanluang, Bangkok, Thailand 10250, Bangkok, Thailand 10250Telphone +662-722-6646/+6681-649-11007

Copyrights 2015 AF Arowana Farm. All rights reserved.