SeArch by id

Aqua life

“ปลามังกร” คงเป็นคำที่คุ้นหูที่สุดของบรรดานักเลี้ยงปลา ในสมัยก่อนปลามังกรนั้นถือเป็นความฝัน เป็นเป้าหมายของผู้ที่นิยม เลี้ยง

RECENT POSTS

พื้นฐานการเรียกชื่อปลาหางนกยูง

เชื่อว่าร้อยละ 90 ของคนเลี้ยงปลาหางนกยูงซึ่งส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มที่เลี้ยง หางนกยูงในบ่อบัวหน้าบ้านแทบจะไม่รู้จักชื่อของปลาหางนกยูงที่ตัวเองเลี้ยงเอาไว้ มาเป็นเวลานานเลยด้วยซ้ำ ส่วนอีกไม่กี่เปอร์เซ็นต์ขอ...

read more

สำรวจปลา ณ ไนจีเรีย

สามปีมาแล้วที่ผมทําางานในส่วน มีนวิทยา ให้กับ Zoological State Collection of Munich (ZSM). และเม่ือเดือน ก่อนมีเร่ืองทําาให้ผมตื่นเต้น ในฐานะท่ีเป็นนักศึกษาปริญญาเอก และผลงานของผมส่วนใหญ่นั้นทําางานเก...

read more

products

6 Soi Pattanakarn 56, Suanluang, Bangkok, Thailand 10250, Bangkok, Thailand 10250Telphone +662-722-6646/+6681-649-1100

Copyrights 2015 AF Arowana Farm. All rights reserved.