INDONESIAN RED

Red Arowanas is found in Kalimantan and Sumatra of Indonesia. Indonesian red can have different intensity of color ranging from yellow to orange to red to blood-red and chilli-red. The higher intensity red is more desirable and often demand very high price. It is often difficult to distinguish when the fish is young. Their mouth are always red and can growing up to 36-40 inches

 

สายพันธุ์ : แดงอินโด อโรวาน่าสีแดงที่พบในกาลิมันตันและเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ความเข้มของสีปลาสามารถมีศักยภาพแตกต่างกันของสีตั้งแต่สีเหลือง สีส้ม สีแดงเลือดจนถึงสีแดงพริก ความเข้มและหนาของสีแดงที่มีศักยภาพการพัฒนาที่สูงจะทำให้ปลาเป็นที่ต้องการมาก แต่มักจะเป็นเรื่องยากที่จะแยกแยะความแตกต่าง เมื่อปลายังไม่โตเต็มวัย ปากและแก้มมักจะมีสีแดง ซึ่งสามารถเจริญเติบโตได้ถึง 36-40 นิ้ว

 

สำหรับอโรวาน่าแดงจาก AF Arowana Farm ที่จำหน่ายอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นปลาที่นำเข้าจากฟาร์มเพาะพันธุ์ชื่อดังจากประเทศมาเลเซียเป็นหลัก มีบางส่วนแต่ไม่มากนักที่ผลผลิตปลาแดงของที่ฟาร์ม เนื่องจากทางฟาร์มเพิ่งประสบความสำเร็จในการเพาะพันธุ์อโรวาน่าแดงในบ่อดินเมื่อประมาณ 2 ปีที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตาม ทางฟาร์มได้ใส่ใจเรื่องการคัดสรรพ่อแม่พันธุ์เป็นอย่างดี ทั้งในเรื่องของสีสันและรูปร่าง เพื่อให้ได้ปลาแดงที่มีลักษณะตรงกับความต้องการของผู้เลี้ยงส่วนใหญ่มากที่สุด และในอนาคตอันใกล้ เชื่อว่าปลาอโรวาน่าแดงที่เพาะพันธุ์โดย AF Arowana Farm จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดต่อเนื่องในจำนวนที่มากขึ้น

Gallery

6 Soi Pattanakarn 56, Suanluang, Bangkok, Thailand 10250, Bangkok, Thailand 10250Telphone +662-722-6646/+6681-649-1100

Copyrights 2015 AF Arowana Farm. All rights reserved.