AF Arowana Farm (บริษัท เพื่อพ่อ จำกัด)จากการเลี้ยงปลาอโรวาน่าเงิน 1 ตัวในขณะนั้น ราคาประมาณ 1,000 บาท มาเป็นอโรวาน่าเขียว, อโรวาน่าออสเตรเลีย, อโรวาน่าแดง 1.5 , อโรวาน่าแดงอินโด, อโรวาน่าทองอินโด,CCC อโรวาน่าทองมาเลย์ ในขณะเดียวกันก็เลี้ยงปลาช่อนอเมซอนควบคู่ไปด้วย ด้วยใจรักเกี่ยวกับการเลี้ยงปลา จึงได้ไปขยายบ่อเลี้ยงปลาขนาดใหญ่ ด้วยการเลี้ยงปลาช่อนอเมซอนที่จังหวัดเชียงรายจนสามารถขยายพันธุ์ปลาอเมซอนเป็นจำนวนมากครั้งแรกปีพ.ศ.2535 และเริ่มส่งออกต่างประเทศในปีถัดไป ซึ่งนับว่าเป็นแหล่งเดียวในเอเชียที่สามารถขยายพันธุ์ ปลาชนิดนี้ได้ในเวลานั้น และน่าจะเป็นที่เดียวในโลกที่สามารถเพาะพันธุ์ปลาช่อนอเมซอนได้ในระบบฟาร์ม ณ เวลานั้น เช่นกัน


เมื่อเริ่มทำการค้าขายปลาช่อนอเมซอนกับฟาร์มอโรวาน่าแห่งหนึ่งในประเทศมาเลเซียที่รับซื้อปลาช่อนอเมซอนเป็นจำนวนมาก ก็เริ่มได้รับคำแนะนำเรื่องการเพาะพันธุ์อโรวาน่า จึงเริ่มดำเนินการขออนุญาตนำเข้าปลาอโรวาน่าจากต่างประเทศเพื่อนำเข้ามาเพาะพันธุ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และขึ้นทะเบียนเป็นฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาอโรวาน่าชุดแรกเป็นจำนวน 100 ตัว จากนั้นจึงเริ่มเลี้ยงปลาอโรวาน่าและเก็บสะสมจนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ถึงกว่า 400 ตัวในระยะเวลาประมาณ 3-4 ปี โดยทางฟาร์มได้ริเริ่มเลี้ยงปลาอโรวาน่าแบบเป็นฝูงตั้งแต่ 8 ตัวถึงฝูงละ 200 ตัว

เมื่อปีพ.ศ. 2542 เริ่มทำการตลาด เพื่อทำธุรกิจเกี่ยวกับปลานี้ โดยทางฟาร์มได้ไปขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่กรมประมงเพื่อเป็นฟาร์มที่เพาะเลี้ยงปลาอะโรวาน่าของเอกชนที่ถูกต้องแห่งแรกในประเทศไทย ด้วยการจดทะเบียนใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่า (สป.9 : ฉบับที่ 27/2556 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556) กับกรมประมง เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2543 เพื่อดำเนินธุรกิจนำเข้า ส่งออก และเพาะพันธุ์ปลาอโรวาน่า ภายใต้อนุสัญญาไซเตส ซึ่งทางฟาร์มถือเป็นผู้นำเข้าปลาอโรวาน่าอย่างถูกต้องทางกฏหมายเป็นรายแรกของประเทศไทย โดยตลอดเวลาทางฟาร์มมีแนวคิดในการทำธุรกิจนี้ว่าต้องทำทุกอย่างไรตรงไปตรงมา และถูกต้อง ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อที่จะให้ตรวจสอบข้อมูลปลาทุกตัวได้อย่างถูกต้องในอนาคต
ต่อมาในวันที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ. 2553 ทางฟาร์มได้ประสบความสำเร็จในการเพาะพันธุ์ปลาอโรวาน่าในบ่อปูนได้เป็นครั้งแรก และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาและเก็บพ่อแม่พันธุ์พันธุ์ปลาอย่างจริงจัง โดยหลังจากนั้นได้ทำการจดทะเบียนบริษัทเป็นนิติบุคคล ในนาม “บริษัท เพื่อพ่อ จำกัด” ในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2553 ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 12 ล้านบาท และได้เริ่มต้นทำฟาร์มบ่อดินเพื่อเพาะพันธุ์ปลาอโรวาน่าอย่างจริงจัง บนเนื้อที่ประมาณ 200 ไร่ ที่ ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โดยมีบ่อดินจำนวน 49 บ่อ พร้อมทั้งระบบการจัดการต่างๆ อย่างครบครัน จนได้รับการรับรองตามมาตรฐาน GAP (Good Aquaculture Practices) จากกรมประมง พร้อมทั้งล่าสุดทางฟาร์มได้รับการขึ้นทะเบียนไซเตส (Cites : A-TH-528) จากกรมประมง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำให้สามารถส่งออกลูกปลาที่เพาะพันธุ์ไปยังต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฏหมายแล้วเช่นกัน

ปัจจุบันทางฟาร์มมีพ่อแม่พันธุ์ปลาอโรวาน่า ทั้งหมดมากกว่า 1,000 ตัว ทั้งหมดเป็นพ่อแม่พันธุ์ที่ผ่านการคัดสรรมาแล้วเป็นอย่างดีในเรื่องของความสวยงาม และความถูกต้องทางสายพันธุ์ โดยมีผลผลิตของลูกปลาที่เพาะพันธุ์ได้ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตัวต่อปี โดยปลาทุกตัวจะผ่านการคัดกรองทั้งทางด้านสุขภาพ ทางด้านความสวยงาม และทางด้านความความถูกต้องของสายพันธุ์เป็นอย่างดี ลูกปลาทุกตัวจะถูกฝังด้วยไมโครชิปเพื่อเก็บเป็นประวัติ ก่อนที่จะนำออกมาจำหน่ายสู่ท้องตลาดต่อไป

กว่า 15 ปีที่ AF Arowana Farmได้บุกเบิกทำธุรกิจเกี่ยวกับปลาอโรวาน่าอย่างตรงไปตรงมา

และถูกต้องตามกฎหมายมาโดยตลอดและการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการพัฒนาธุรกิจการเกษตรแบบยั่งยืนควบคู่กับการดูแลและตอบแทนสู่สังคมรอบๆ ตัวภายใต้นิยาม เศรษฐกิจแบบพอเพียง เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนา ที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริงของวงการปลาอโรวาน่าในเมืองไทยต่อไป
6 Soi Pattanakarn 56, Suanluang, Bangkok, Thailand 10250, Bangkok, Thailand 10250Telphone +662-722-6646/+6681-649-1100

Copyrights 2015 AF Arowana Farm. All rights reserved.